دوره های آموزشی

کارگاه مجازی بازاریابی تلفنی
کارگاه مجازی بازاریابی تلفنی

تاریخ شروع: 1398/9/15
کارگاه مجازی از سیب تا فروش
کارگاه مجازی از سیب تا فروش

تاریخ شروع: 1398/8/30
کارگاه مجازی 0 تا 100 فروش در اینستاگرام - جلسه سوم
کارگاه مجازی 0 تا 100 فروش در اینستاگرام - جلسه سوم

تاریخ شروع: 1398/8/3
کارگاه مجازی 0 تا 100 فروش در اینستاگرام - جلسه دوم
کارگاه مجازی 0 تا 100 فروش در اینستاگرام - جلسه دوم

تاریخ شروع: 1398/8/2
کارگاه مجازی 0 تا 100 فروش در اینستاگرام - جلسه اول
کارگاه مجازی 0 تا 100 فروش در اینستاگرام - جلسه اول

تاریخ شروع: 1398/8/1